Groen Gas Gelderland

Welkom op de website van Groen Gas Gelderland.
Op deze website vind u de informatie over ons Groen Gas project.

INFORMATIE

Stacks Image 310
8 september 2017
Geuroverlast

Op 7 augustus is er een bijeenkomst geweest bij GGG waar door de aanwezigen een aantal vragen en opmerkingen zijn gemaakt. Hieronder wordt ingegaan op de reacties die onlangs naar de betrokkenen zijn gestuurd
Daarbij is een mededeling over de huidige stand van zake:

Uitnodigingen voor 7 augustus.

Doel van de bijeenkomst op 7 augustus jl. was om een korte update te geven over de overlast die wij veroorzaakt hebben en de acties die wij daarop ondernomen hebben. Hiertoe hebben wij omwonenden uitgenodigd die de afgelopen periode rechtstreeks bij ons een klacht hebben ingediend en die omwonenden die bij ons bekend zijn als woordvoerders van een van de straten.

Op het bord zijn tijdens de bijeenkomst een aantal opmerkingen bijgehouden die zijn gemaakt door de aanwezigen; hieronder volgt een reactie. Voor deze terugkoppeling dat we even de tijd genomen hebben om ook opvolging te kunnen geven aan de acties die op het bord staan en de acties die ons zijn voorgeschreven door de ODRA.


Opmerking 1: Reacties op meldingen gemeente en ODRA / Vergunningssituatie en handhaving ODRA

Groen Gas Gelderland staat doorlopend in nauw contact met de ODRA. Alle constateringen van ODRA worden door ons met gerichte acties opgevolgd. Ook de meldingen van omwonenden bij de ODRA worden door ons gemonitord en gebruikt om onze bedrijfsvoering waar nodig aan te passen. Melding bij de gemeente worden niet aan ons doorgegeven; de gemeente geeft die wel door aan de ODRA.

Opmerking: Stank / Verspreiding van geur

Reactie: Groen Gas Gelderland heeft de afgelopen periode door een tweetal incidenten geuroverlast veroorzaakt:

 • Rond Pinksteren door een niet goed functionerende luchtwasser

 • Eerste week augustus door een hoeveelheid rottend gras. Dit gras kon niet als grondstof gebruikt worden omdat de vergistingsinstallatie op 17 juni was stilgelegd.

De “zure lucht” werd voornamelijk veroorzaakt door vetzuren.

Opmerking: Er verandert niets

Redactie: Sinds de eerste klachten met Pinksteren zijn de volgende maatregelen genomen:

 • Projectteam opgestart voor het oplossen van de geuroverlast. Projectteam werkt met een dagelijkse “ochtendstart” (fysieke en/of telefonische vergadering) en een centrale actielijst om de geurproblemen op te lossen. Op deze actielijst heeft onder andere gestaan:
  • Luchtdichtheidstesten (afsoppen) van de luchtwas- installatie en beter afdichten waar nodig
  • Watersloten bij vergisters controleren; gebeurt dagelijks
  • Rookproeven gebouw; controle of de luchtstromen goed zijn: gebouw moet op onderdruk blijven; alle geur veroorzakende stoffen worden afgezogen en gaan door luchtwasser via schoorsteen naar buiten
 • Lekdichtheidstesten d.m.v. gasgevoelige camera;

 • Dagelijkse metingen luchtwassysteem op effectiviteit na iedere stap

 • In line meting is op gezet en wordt dagelijks uitgevoerd

 • Inregelen fakkel om zo efficiënt mogelijk te branden, dat er geen gas ontsnapt

 • Tijdelijk stopzetting aanleveren en voeden van biomassa.

 • Regeneren van koolbedden; frequentie is opgevoerd

 • Koolfilters op overdrukventiel gasdaken toepassen; zit inmiddels op alle vergisters

 • Laboratoriumanalyse luchtmonsters voor en na luchtwasser om geur veroorzakende stoffen te analyseren

 • Installatie is tijdelijk stopgezet; alleen vergistingsproces gaat dan door en biogas wordt afgefakkeld

 • Vervangen katalytisch kool; er waren 2 verschillende koolbedden in de luchtwasser, die zijn beide vervangen

 • Extra koolstofbed toepassen, dit is aan gebracht om organische vetzuren (=aromatische koolwaterstoffen) weg te vangen

 • Bevochtiging biofilter optimaliseren zodat bacteriën maximaal geur componenten kunnen wegnemen

 • Zuurwasser optimaliseren door extra oxiderende werking toe te voegen

 • Afkoppelen gasopwerking d.m.v. separate koolstoffilter om de luchtwasser in de hal te ontlasten.


Vraag: Gevaren van H2S / Gevolgen van stank: medische klachten

H2S heeft een geurdrempel van 0,0005 ppm (oftewel 1 deel op 2 miljard). De MAC waarde (maximaal toegestane concentratie waarbij geen negatieve effecten ontstaan bij blootstelling van 8 uur) bedraagt 1,6 ppm (oftewel 3200 maal de geurdrempel) vanaf 10 -20 ppm kunnen medische klachten ontstaan.

Zoals eerder gezegd; de geuroverlast was te typeren als een zure lucht wat voornamelijk te linken is aan organische vetzuren en niet aan H2S.


Vraag: Communicatie / Adressen / “mensen weten niet wat er aan de hand is”

Aanwezigen hebben hun adres achter kunnen laten. Van deze adressen is een verspreidingslijst gemaakt en aangevuld met adressen van mensen die eveneens op de hoogte gehouden willen worden. De verspreidingslijst wordt gebruikt om de buurt te informeren.

Tevens wordt de buurt geïnformeerd via de website (www.groengasgelderland .nl) en is er een apart email adres in gebruik genomen waar omwonenden klachten kunnen melden (overlast@groengasgelderland.nl)Afdichting sleufsilo

De partij rottend gras is 8 en 9 augustus afgevoerd.
In de toekomst zal gras ingekuild worden en afgedicht worden aan de bovenzijde om rotting te voorkomen, maar ook om geurverspreiding tegen te gaan. Alle producten in de kuil worden afgedekt met een afsluitende laag zetmeel; hierdoor wordt ook stofverspreiding tegen gegaan.

Incident of structureel

De geuroverlast is vooral veroorzaakt door een tweetal incidenten zoals boven vermeld.

Zoals vermeld zijn er veel acties uitgevoerd; echter Groen Gas Gelderland is bezig om de luchtwassing verder te verbeteren en zo robuust mogelijk maken. Daartoe wordt er intensief gewerkt met externe deskundigen en leveranciers en zullen er nog aanpassingen en uitbreidingen volgen van het luchtwas-systeem; een en ander in overleg met de ODRA.


Actueel

Gisteren en vandaag is de biomassa in de sleufsilo afgedekt met aardappelstoomschillen. 

Maandag a.s. wil de leverancier van de luchtwasser een software update doorvoeren op de luchtwasser. De luchtwasser gaat dan 10-30 minuten uit. De ventilatoren staan dan ook uit. Geur wordt op dat moment in het gebouw ‘gebufferd’ waardoor er minimale uitstoot naar buiten is.
Indien de software update langer duurt dan gepland kunnen we de luchtwasser en de ventilatie wel handmatig in bedrijf stellen.
Ondanks de voorzorgsmaatregelen kan het dus zijn dat er maandag tijdelijk geur waarneembaar is.
Naast het bovenstaande zullen we op de kortst mogelijke termijn verdere structurele maatregelen nemen om geurhinder in de toekomst te voorkomen. E.e.a. is hiertoe reeds in gang gezet. We zullen u informeren over de voortgang.


Namens management en directie Groen Gas Gelderland,
 
Ab Emmerzaal.
24 augustus 2017
Geuroverlast

We hebben op donderdag  24 augustus veel klachten van geuroverlast waargenomen en hebben daarop onze installaties wederom (dit gebeurt routinematig dagelijks) geïnspecteerd op mogelijke bronnen. 
Daarbij zijn geen afwijkende geuren vastgesteld.

Wel is er de gehele dag een grote hoop champost (champignon mest) uitgereden aan de Lingewal. 
De (zuid)westen wind waaide vanaf dat perceel via de installatie van Groen Gas Gelderland richting Bergerdensestraat, Welvaartstraat, Karstraat.


Indien u in de tussentijd desondanks overlast ondervindt van onze installatie kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Stuurt u een mail naar: mail@groengasgelderland.nl  of overlast@groengasgelderland.nl                             
 
 
Namens management en directie Groen Gas Gelderland,
 
Ab Emmerzaal.
9 augustus 2017
Update geuroverlast
 
Er zijn ingrijpende, maar tijdelijke maatregelen genomen om de geuroverlast bij de luchtwasser weg te nemen. De luchtwasser functioneert nu goed waarbij we de werking continu blijven controleren.
 
We werken intensief aan een definitieve oplossing. Hierbij werken we samen met de leverancier van de luchtwasser. Daarnaast hebben we enige tijd geleden een externe expert ingeschakeld die ons hierbij ondersteunt. De uitvoering van deze definitieve oplossing zal nog een aantal maanden duren. Dit heeft o.a. te maken met herontwerp van de installatie en levertijden van materialen en onderdelen. De definitieve oplossing zal de tijdelijke, robuuste oplossing te zijner tijd vervangen.
 
Naast de luchtwasser hebben we geconstateerd dat een partij slecht gras voor geuroverlast zorgt. De partij ligt opgeslagen in de sleufsilo. Om verdere geur van deze partij te voorkomen is besloten om het gras terug te sturen naar de leverancier. De toegangscontrole op de levering van gras is verscherpt. Slechte partijen worden niet geaccepteerd. Vanmiddag 8 augustus vanaf 14.00 uur wordt de partij gras afgevoerd van onze site. Hierdoor kan vandaag tijdelijk geuroverlast optreden.
 
Indien u in de tussentijd desondanks overlast ondervindt van onze installatie kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Stuurt u een mail naar: 
mail@groengasgelderland.nl  of overlast@groengasgelderland.nl                             
 
 
Namens management en directie Groen Gas Gelderland,
 
Ab Emmerzaal.
17 juni 2017
Aanvullende maatregelen tegen geur overlast
 
Even geleden hebben we met de opstart van onze groen gas installatie en de bijbehorende luchtwasser problemen gehad en daardoor in de omgeving geuroverlast veroorzaakt. De luchtwasser is een installatie opgebouwd uit serie (biologische) filters die de geur afvangen voordat deze naar buiten gaat.
Door onszelf en de leverancier van de luchtwasser is sindsdien hard gewerkt om deze installatie op orde te krijgen.
Begin van afgelopen week leek het tij gekeerd en was de geuroverlast enorm aan het afnemen. Echter sinds gisteren (vrijdag 16 juni) is het weer langzaam verergerd. We vinden dit onacceptabel!
Hedenmorgen nemen we ingrijpende maatregelen waarvan we verwachten dat de productie van geur spoedig significant gaat afnemen. Gelijktijdig blijven wij werken aan de werking van de luchtwasser zodat deze meer geur kan verwijderen. Wij werken hiermee aan structurele oplossingen.
 
namens management en directie Groen Gas Gelderland.
 
Ab Emmerzaal
 

Groen Gas Gelderland BV start bouw groen gas fabriek

(Citaten uit diverse persberichten, April 2016)

Groen Gas Gelderland gaat vanaf begin 2017 bijna zeven miljoen m3 groen gas per jaar produceren uit vooral mest en gras. Nu de financiering van Groen Gas Gelderland (GGG) een feit is kan de bouw van de grootschalige vergistingsinstallatie spoedig beginnen.


FOTO’S

Groen Gas Gelderland

Groen Gas Gelderland draagt substantieel bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen

Groen Gas Gelderland (GGG) is een samenwerking tussen Holding BEB BV, Biogas Holding BV (een dochter van ENGIE; voorheen GDF SUEZ), en Biogas Plus BV. De bouw van de vergister is mogelijk door een akkoord dat deze partijen hebben gesloten over financiering van het project met de Rabobank Oost Betuwe en PPM Oost; deze laatste is beheerder van het innovatie- en investeringsfonds Gelderland (IEG).
Aan de bouw van de grote biomassa vergistingsinstallatie in het glastuinbouwgebied Next Garden (voorheen Bergerden) in het Gelderse Bemmel, gemeente Lingewaard, wordt nog in april begonnen.
Groen gas Gelderland, voorheen bekend als Bio Energie Bergerden, zal op jaarbasis 72.000 ton biomassa innemen; Naast (ingedikte) mest en gras worden bijproducten uit de agrarische industrie benut. Daaruit produceert GGG naa voorbewerking dorr middel van een vergistingsproces biogas, waaruit dan het groen gas wordt gewonnen. Uiteindelijk zal 6,9 miljoen m3 groen gas wordt ingevoerd in het regionale aardgasnet.
De productie is vergelijkbaar met een volledige vergroening van de gashuishouding in een stad van 10.000 inwoners. De CO2-reductie komt overeen met de jaarlijkse groei van 650.000 bomen; een bos van ruim 13 vierkante kilometer.
“Groen Gas Gelderland draagt substantieel bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de provincie Gelderland”, stelt directeur Marius Prins van Participatiemaatschappij Oost Nederland (PPM Oost).


Groen Gas Gelderland

Moderne biomassa vergistingsinstallatie

Het project Groen Gas Gelderland wordt gebouwd in samenwerking met het in deze technologie gespecialiseerde bedrijf Biogas Plus. Dit bedrijf heeft veel ervaring met design, bouw en exploitatie van biomassa vergistingsinstallaties.

“Als onze installatie beging 2017 gereed is kunnen we groen gas van de vereiste hoge kwalitiet produceren”, zegt Groen Gas Gelderland-directeur Ab Emmerzaal. “Ons groen gas moet minimaal voldoen aan dezelfde kwaliteitseisen als het aardgas uit Slochteren.”
Ook voor de afzet van de reststoffen, met daarin minerale meststoffen als stikstof en fosfaat, heeft GGG een deal gesloten.
GGG huldigt het principe dat afval niet bestaat, stelt Emmerzaal, samen met Jan Willemsen initiatiefnemer van de biomassa vergistingsinstallatie.

“Groen Gas Gelderland is een innovatief project dat bijdraagt aan de verdere verduurzaming van onze regio”, aldus Peter Waterman, directievoorzitter van Rabobank Oost Betuwe. “We zijn er trots op dat we dit project in goede onderlinge samenwerking met de betrokken partijen kunnen gaan realiseren”.

GGG verwacht in operatie ongeveer zeven medewerkers nodig te hebben om de exploitatie uit te voeren. Daarnaast zijn meerdere toeleveranciers en dienstverlenende bedrijven in de groen gas keten werkzaam.

VIDEO & TIME LAPSE

Stacks Image 490
Video

Start Gasfabriek Groen Gas Gelderland

Een video van de lokatie waar Groen Gas Gelderland de installatie gaat realiseren.

PARTNERS


Over de partners in dit project

Bio Energie Bergerden
Ab Emmerzaal is samen met Jan Willemsen initiatiefnemer van het project onder de naam Bio Energie Bergerden. In de loop van 2015 is de naam van het project gewijzigd in Groen Gas Gelderland, waarin Engie en Biogas Plus nu participeren. De initiatiefnemers: “We zijn blij dat onze investeerders in ons geloven en we na meerdere jaren nu onze plannen kunnen realiseren.”

ENGIE (voorheen GDF SUEZ) is een mondiaal opererend energiebedrijf met de ambitie om leider in de energietransitie te worden. Deze onderneming richt zich daartoe in Nederland met name op hernieuwbare bronnen, zoals wind- en zonne-energie en natuurlijk groen gas.
ENGIE ondersteunt het nationaal Energieakkoord en ziet hierin o.a. mogelijkheden voor investeringen in moderne efficiënte biomassa vergisting installaties.
ENGIE wil de opgedane ervaring in GGG mede toepassen op de “Groene Delta” van Nijmegen, op de plek waar de kolencentrale per 1 januari 2016 is gesloten.

Biogas Plus is expert op het gebeid van biogas productie en droging van de restproducten uit vergisting. Het bedrijf combineert uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van het biologisch proces met een zeer ruime expertise op het gebied van de bijbehorende technologie.

Participatiemaatschappij Oost Nederland NV (PPM Oost) investeert met geld van de rijksoverheid en de provincies Gelderland en Overijssel in kansrijke bedrijven die bijdragen aan de groei van de economie en werkgelegenheid in Oost-Nederland. Met een totale fondsomvang onder beheer van ruim € 290 miljoen heeft PPM Oost geïnvesteerd in ruim 200 ondernemingen.

Innovatie- en Energiefonds Gelderland (IEG) richt zich op de financiering van innovatieve projecten van Gelderse MKB-bedrijven, die hoofdzakelijk actief zijn op de gebieden food, health, energie- en milieutechnologie. IEG is opgericht en gefinancierd door de provincie Gelderland met PPM Oost als fondsmanager.

Rabobank Oost Betuwe
De Rabobank staat als coöperatieve bank midden in de samenleving. Zij wil participeren in maatschappelijke initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid, duurzaamheid en economische vitaliteit van de gemeenschap.
Bio Gas Plus
ENGIE

Vragen?

TREED IN CONTACT MET ONS:

Stacks Image 564

Directeur: Ab Emmerzaal

Telefoon :
+31 6 5333 7568

Email:
mail@groengasgelderland.nl